VI võimlemispeo üldtingimused

VI Eestimaa võimlemispidu KINGITUS 2021

ÜLDTINGIMUSED

Üldtingimusi reguleerib Eesti Spordiselts KALEV, Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, Eesti

Üldtingimustes kasutatakse mõisteid:

 • Üritus – VI Eestimaa võimlemispidu KINGITUS, mis toimub perioodil 30. juuni – 5. juuli (s.h. etendustega 4.juulil) 2021.a A. Le Coq Arenal.
 • Korraldaja – Eesti Spordiselts KALEV
 • Osaleja – rühma juhendaja, kes esindab ja vastutab enda poolt Üritusele registreeritud rühma liikmete eest
 • Lähetaja – Osalejat lähetav klubi, (õppe)asutus, (kultuuri)selts, (tantsu- või huvi)stuudio, (tantsu)trupp, firma vm. organisatsioon.
 1. Osalejate registreerimine Üritusele toimub Lähetaja kaudu veebikeskkonnas www.voimlemispidu.ee
 2. Osaleja kinnitab registreerimisega, et temal endal ja rühma liikmetel ei ole tervisekaebusi, mis muudaksid Üritusel osalemise meditsiiniliselt mittesoovitavaks või tervisele ohtlikuks.
 3. Osaleja kohustub aktsepteerima ja kinni pidama Ürituse toimumiskohtade ning majutusasutuste kodukorrast ja ohutusnõuetest, sealhulgas Üritust teenendava turvafirma nõuetest ning A. Le Coq Arena siseeeskirjadest.
 4. Koolimajutuse korral on Korraldajal õigus nõuda Osalejalt või/ja Lähetajalt tasu materiaalse kahju tekitamise eest kooli vara tahtliku või mittetahtliku rikkumise eest.
 5. Kuni 30 päeva enne Ürituse algust tagastatakse Osalejale osavõtutasust 80 %, juhul kui  Osaleja otsustab Üritusest mitte osa võtta mõjuvatel põhjustel.
 6. Üritusel vastutavad Osalejad iseenda ja oma vara turvalisuse eest. Osalejad on hoolsuskohuslased oma pagasi, garderoobi, varustuse vms. eest.
 7. Üritusele registreerides annavad Osalejad loa endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui osalejad ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada Korraldajat e-posti kaudu enne Üritust. Võimlemispeol on lubatud video- ja fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine voimlemispidu.ee keskkonnas või kohapeal).
 8. Korraldajal on õigus kehtestada lisatasu 3  EUR juhul, kui Osaleja annab uue arveldusaadressi, parandab või muudab andmeid peale tähtaegasid või arve väljastamist.
 9. Korraldajal on õigus Osalejalt nõuda arve mitte õigeaegsel tasumisel meeldetuletus-tasu ja/või viivist.
 10. Vigade ja arusaamatuste ennetamiseks on soovitav Osavõtjatel olulisi dokumente, nt. maksetõend, isikut tõendavad dokument, sõidudokument/pilet, euroopa ravikindlustuskaart, õpilaspilet jms. dubleerida ja kaasas kanda paberkoopiatena.
 11. Osaleja Ürituse käepael on isikupõhine mitte-eemaldatav id-vahend Ürituse ajal. Käepaela kadumisel või hävimisel väljastavad korraldajad uue isikupõhise käepaela maksumusega kuni 15 €. Käepaela vahetus toimub isikutunnistuse alusel. Vana käepael tagastatakse vahetuse ajal korraldajale. Uus käepael kinnitatakse Osaleja käsivarrele korraldajate poolt.
 12. Osaleja rühmaliikme mitteilmumise korral Ürituse (peo nädalal) on lubatud rühma juhendajal leida asendaja. 
 13. Korraldaja on kohustatud täitma Ürituse ajal alljärgnevad ülesanded:
  • täitma politsei, päästeameti, keskkonnaameti jt ametiasutuste seatud tingimused;
  • tagama Osalejate ohutuse ja vajadusel meditsiiniabi;
  • kindlustama Osalejatele tualettruumi kasutamise võimaluse;
  • katkestama Ürituse või muutma Ürituse  aja- ja/või tegevuskava, kui seoses Ürituse ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht Osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik Ürituse viibijate elule või tervisele.
  • olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast, teavitama vastavast asjaolust ka asjaomast riiklikku järelevalvet teostavat asutust või isikut (korrakaitseorganit);
  • vajadusel ning teehoidu korraldava isiku antud loa alusel korraldab Ürituse piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  • tagama Ürituse piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu ning õigusaktidega sätestatud tuleohutuse ja päästenõuete täitmise;
  • tagama Ürituse piirkonnas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise ning korrastama territooriumi pärast Ürituse lõppemist;
  • tagama Ürituse piirkonnas kaubanduse korraldamise vastavalt kaubandustegevuse seadusenõuetele.

Üldtingimused on koostatud Korraldajate ja Osalejate hea tahte ning koostöö nimel Ürituse ühiseks õnnestumiseks. Üldtingimustega seonduvad  Ürituse sisekorra eeskirjad (kliki siia – Eeskirjad) ja Ürituse COVID-19 lähtuvad tervisekaitse tingimused, mis on kehtivad  Ürituse külastajate, Korraldaja ja  Osaleja kohta.