Privaatsustingimused / Privacy policy

1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.1. Ettevõte töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

1.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu).

1.3. Ettevõte töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks.

1.4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Eesti Spordiselts Kalev, registrikoodiga 80028946, aadressiga Harjumaa, Tallinn, Mustamäe tee 4, 75721.

1.5. Ettevõte ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

1.5.1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;

1.5.2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi, aadress ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

1.5.3. Registreeritud võimlejate, treenerite ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse tulemuste avaldamisel, protokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, vabatahtlikud loa endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul kui isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada alaliitu kirjalikult hiljemalt võimlemispeo alguseks. Võimlemispeol on lubatud video- ja fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine rgform.eu keskkonnas või kohapeal).

1.6. Punktides 1.5.1 ja 1.5.2 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Ettevõte.

1.7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

1.7. Kui Klient on avaldanud soovi saada Ettevõtte uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Ettevõtte e-posti aadressile info@eestikalev.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.

In English

1. PROCESSING OF CUSTOMER PERSONAL DATA

1.1. The Company processes the personal data submitted by the Customer in accordance with the requirements established in the Personal Data Protection Act.

1.2. The personal data to be processed is the data that is requested from the Customer when registering an account and / or placing an Order (first and last name, address, telephone number, e-mail address, current account number, contents of the shopping cart).

1.3. The Company processes the Customer’s personal data for the fulfillment of Orders (incl. For the transmission of notices related to the Order), for payment for the Products, for delivery of the Products and for preparation of personal offers.

1.4. The chief processor of the client’s personal data is MTÜ Eesti Spordiselts Kalev, registry code 80028946, address Harjumaa, Tallinn, Mustamäe tee 4, 75721.

1.5. The Company does not transfer the Client’s personal data to third parties, except for:

1.5.1. to an undertaking providing courier services to the extent necessary for the delivery of the Products to the Customer or for the consumption of the service;

1.5.2. To the suppliers of the Products included in the Order (customer’s name, address and telephone number) to fulfill the Order and ensure customer service.

1.5.3. The personal data of registered gymnasts, coaches and volunteers is used in the publication of results, in the protocol, in the rgform.eu environment, on the website of the sports association and on social media channels. When registering for the competition, gymnasts, coaches and volunteers give permission to publish visual materials (photos, videos). If a person does not consent to the disclosure of his or her personal data, the federation must be notified in writing at the latest by the beginning of the gymnastics party. Only accredited journalists and photographers are allowed to take videos and photos at the gym (registration in the rgform.eu environment or on site).

1.6. In the cases provided for in clauses 1.5.1 and 1.5.2, the Customer’s personal data is processed exclusively for the purpose of fulfilling the Order and the authorized processors ensure the same level of personal data protection as the Company.

1.7. The customer has the right to inspect his or her personal data at any time and to request that this data be corrected or deleted, unless otherwise provided by law.

1.7. If the Client has expressed a wish to receive the Company’s newsletters and / or personal offers, the Client always has the right to cancel them by sending a corresponding notification to the Company’s e-mail address info@eestikalev.ee or by clicking on the corresponding link shown for each offer.