Müügitingimused

Kõik E-poe kasutajad on allnähtuvate kasutustingimustega seotud.

1. E-POE OLEMUS (WWW.VOIMLEMISPIDU.EE)

1.1 E-pood on MTÜ Eesti Spordiselts Kalev (edaspidi: Ettevõte) poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Ettevõte müüb E-poe kasutajatele (edaspidi: Klient) tarbekaupu (edaspidi: Toode).

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutustingimused kehtivad E-poest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Ettevõtte ja Klientide vahel.

2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.

2.3. Ettevõttel on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel.

3. TOODE JA HIND

3.1. E-poes kajastatud Toodete pildid on illustreerivad.

3.2. Toodete hinnad E-poes on toodud eurodes.

3.3. Transporditasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

3.4. Ettevõttel on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on E-poes avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (ilmselgelt vale müügihind).

3.5. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.10) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Ettevõte tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, on Klient kohustatud vastavas osas juurdemakse tegema.

4. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil E-poe keskkonnas esitada Tellimus.

4.2. Klient saab E-poes Tellimusi esitada külalisena.

4.3. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad Tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Mine maksma“.

4.4. Lisaks tuleb Kliendil Tellimuse esitamisel sisestada kohaletoimetamise aadress ning valida sobilik tarneviis.

4.5. Ettevõte ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4.6. Klient tasub kogu Tellimuse eest Ettevõtte pakutavates maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

4.7. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Ettevõte Kliendile automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), on Klient kohustatud viivitamata ühendust võtma Ettevõttega.

4.8. Ettevõte alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.

4.9. Juhul kui Ettevõte ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik kliendi tellitud Toodet soovitud koguses tarnida, on Ettevõttel õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.

4.10. Kui Ettevõttel ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.11. Ettevõttel on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Ettevõte loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendile 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

5. SUMMADE TAGASTAMINE

5.1. Punktide 3.5 ja 4.11  alusel tagastatud summad laekuvad Kliendi määratud panga kontole. Kõik summad, mille Ettevõte Kliendile tagastab, tasub või võlgneb kantakse Kliendi panga kontole.

6. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASTUSED

6.1. Tellimuse eest saab tasuda E-poe keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

6.2. Ülekanne arve alusel – klient saab ostu eest tasuda ülekandega. Peale tellimuse kinnitamist kuvatakse kliendile tellimuse number, mis tuleb lisada pangaülekande juurde.

6.3. Kõik tagastused, mida Ettevõte teeb Kliendile, tehakse Kliendi määratud arvelduskontole.

7. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

7.1. Tellimuse kättetoimetamine toimub vaid E-poes kirjeldatud viisidel.

8.2. Kui tellitud Tooted saadetakse Kliendile pakiautomaadiga, siis tuleb Kliendil sisestada aadress, nimi ja telefoni number.

8. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE

8.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, edastades selleks lepingust taganemise avalduse e-postiaadressil info@eestikalev.ee. Avalduses märgib Klient arve numbri ja Toote nimetuse, millest soovib taganeda.

8.2. Tagastatavad Tooted tuleb üle anda Ettevõtte kontoris või saates muu transpordiga. Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

8.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata, kahjustamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

8.4. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Ettevõttel õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.

8.5. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Ettevõte Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohaletoimetamise tasuga 14 päeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

9.2. Ettevõte ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

9.3. Klient kohustub Ettevõtet teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.

9.4. Pretensiooni saab esitada e-posti aadressile info@eestikalev.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.5. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Ettevõtte pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

10. VASTUTUS

10.1. Ettevõte ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Klient vastutab E-poe püsikliendiks registreerimise vormil või Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Ettevõte sellest tingitud tagajärgede eest ning Ettevõttel on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

10.3. Klient vastutab E-poe veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku salasõna turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema salasõna ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.

10.4. Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Ettevõtet teavitama ning otsekohe salasõna muutma.

11. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Ettevõte töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

11.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu).

11.3. Ettevõte töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks.

11.4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Eesti Spordiselts Kalev, registrikoodiga 80028946, aadressiga Harjumaa, Tallinn, Mustamäe tee 4, 75721.

11.5. Ettevõte ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

11.5.1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;

11.5.2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi, aadress ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

11.5.3. Registreeritud võimlejate, treenerite ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse tulemuste avaldamisel, protokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, vabatahtlikud loa endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul kui isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada alaliitu kirjalikult hiljemalt võimlemispeo alguseks. Võimlemispeol on lubatud video- ja fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine rgform.eu keskkonnas või kohapeal).

11.6. Punktides 11.5.1 ja 11.5.2 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Ettevõte.

11.7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

11.7. Kui Klient on avaldanud soovi saada Ettevõtte uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Ettevõtte e-posti aadressile info@eestikalev.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.

VI Eestimaa võimlemispidu KINGITUS 2021

ÜLDTINGIMUSED

Üldtingimusi reguleerib Eesti Spordiselts KALEV, Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, Eesti

Üldtingimustes kasutatakse mõisteid:
Võimlemispidu – VI Eestimaa võimlemispidu KINGITUS, mis toimub perioodil 29.juuni – 5.juuli, peatseremooniaga 4.juulil 2021.a Kalevi Keskstaadionil.
Korraldaja – Eesti Spordiselts KALEV
Osaleja – rühma juhendaja, kes esindab ja vastutab enda poolt võimlemispeole registreeritud rühma liikmete eest.
Lähetaja – Osalejat lähetav klubi, (õppe)asutus, (kultuuri)selts, (tantsu- või huvi)stuudio, (tantsu)trupp, firma vm. organisatsioon.

 1. Osalejate registreerimine Võimlemispeole toimub Lähetaja kaudu veebikeskkonnas www.voimlemispidu.ee
 2. Osaleja kinnitab registreerimisega, et temal endal ja rühma liikmetel ei ole tervisekaebusi, mis muudaksid Võimlemispeol osalemise meditsiiniliselt mittesoovitavaks või tervisele ohtlikuks.
 3. Osaleja kohustub aktsepteerima ja kinni pidama Võimlemispeo toimumiskohtade ning majutusasutuste kodukorrast ja ohutusnõuetest, sealhulgas Võimlemispidu teenendava turvafirma nõuetest.
 4. Koolimajutuse korral on Korraldajal õigus nõuda Osalejalt või/ja Lähetajalt tasu materiaalse kahju tekitamise eest kooli vara tahtliku või mittetahtliku rikkumise eest.
 5. Kuni 30 päeva enne Võimlemispidu tagastatakse Osalejale osavõtutasust 80 %, juhul kui  Osaleja otsustab Võimlemispeost mitte osa võtta.
 6. Võimlemispeol vastutavad osalejad iseenda ja oma vara turvalisuse eest. Osalejad on hoolsuskohuslased oma pagasi, garderoobi, varustuse vms. eest.
 7. Võimlemispeole registreerides annavad osalejad loa endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui osalejad ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada Korraldajat e-posti kaudu enne Võimlemispidu. Võimlemispeol on lubatud video- ja fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine voimlemispidu.ee keskkonnas või kohapeal).
 8. Korraldajal on õigus kehtestada lisatasusid juhul, kui Osaleja annab uue arveldusaadressi, parandab või muudab andmeid peale tähtaegasid või arve väljastamist.
 9. Korraldajal on õigus Osalejalt nõuda arve mitte õigeaegsel tasumisel meeldetuletus-tasu ja/või viivist.
 10. Vigade ja arusaamatuste ennetamiseks on soovitav Osavõtjatel olulisi dokumente, nt. maksetõend, isikut tõendavad dokument, sõidudokument/pilet, euroopa ravikindlustuskaart, õpilaspilet jms. dubleerida ja kaasas kanda paberkoopiatena.
 11. Osaleja Võimlemispeo käepael on isikupõhine mitte-eemaldatav identimisvahend Võimlemispeo ajal. Käepaela kadumisel või hävimisel väljastavad korraldajad uue isikupõhise käepaela maksumusega kuni 15 €. Käepaela vahetus toimub isikutunnituse alusel. Vana käepael tagastatakse vahetuse ajal korraldajale. Uus käepael kinnitatakse Osaleja käsivarrele korraldajate poolt.
 12. Osaleja rühmaliikme mitteilmumise korral Võimlemispeole (peo nädalal) on lubatud rühma juhendajal leida asendaja. 
 13. Korraldaja on kohustatud täitma Võimlemispeo ajal alljärgnevad ülesanded:

13.1 täitma politsei, päästeameti, keskkonnaameti jt ametiasutuste seatud tingimused;

13.2 tagama Osalejate ohutuse ja vajadusel meditsiiniabi;

13.3 kindlustama Osalejatele tualettruumi kasutamise võimaluse;

13.4 katkestama Võimlemispeo või muutma Võimlemispeo aja- ja/või tegevuskava, kui seoses Võimlemispeoga ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht Osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik Võimlemispoel viibijate elule või tervisele.

13.5 olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast, teavitama vastavast asjaolust ka asjaomast riiklikku järelevalvet teostavat asutust või isikut (korrakaitseorganit);

13.6 vajadusel ning teehoidu korraldava isiku antud loa alusel korraldab Võimlemispeo piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;

13.7 tagama Võimlemispeo piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu ning õigusaktidega sätestatud tuleohutuse ja päästenõuete täitmise;

13.8 tagama Võimlemispeo piirkonnas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise ning korrastama territooriumi pärast Võimlemispeo lõppemist;

13.9 tagama Võimlemispeo piirkonnas kaubanduse korraldamise vastavalt kaubandustegevuse seadusenõuetele.

Üldtingimused on koostatud Korraldajate ja Osalejate hea tahte ning koostöö nimel Võimlemispeo ühiseks õnnestumiseks.